Πολιτική Απορρήτου & Cookies – Όροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία μας:

 • δίνει προτεραιότητα στην Πολιτική Απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων,
 • ακολουθεί την πολιτική απορρήτου,
 • προστατεύει αυστηρά κάθε πληροφορία που μας παρέχετε.

Σκοπός

Στο πλαίσιο της προσφοράς των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Μέσω της πολιτικής απορρήτου, θέλουμε να εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για:

 • συλλογή,
 • χρήση και
 • την ανταλλαγή δεδομένων και τα cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω:

 • προσωπικό υπολογιστή,
 • κινητή συσκευή ή
 • από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ή συσκευή.

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι: η κα. Αμαλία Σαλίκα με έδρα το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Αθηνάς 10, Τ.Κ.: 55236 (Α.Φ.Μ.: 802320830, Δ.Ο.Υ.: Ζ ‘Θεσσαλονίκης). Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το asalika@otenet.gr.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Εμείς δεν θα:

 • αναθέσουμε,
 • αποκαλύψουμε ή
 • ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους / οντότητες κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

 • Εάν υποχρεούμαστε να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση να εφαρμόσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, τους πελάτες μας ή άλλους.
 • Να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την επιβολή των νόμων και τη διερεύνηση και δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως είναι οι απάτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και σε άλλους αρμόδιους φορείς που κατά την κρίση μας είναι απαραίτητες ή σχετίζονται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί αυτοί είναι:

 • Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Οργανώσεις καταπολέμησης της τρομοκρατίας
 • Υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε

Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς (π.χ. τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα). Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να είναι εντός ή εκτός της Ε.Ε. για λόγους προστασίας από την απάτη και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Αυτές οι οντότητες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να διερευνήσουν και να ενεργήσουν για οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση σύμφωνα με τις διαδικασίες τους.

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους / ανεξάρτητους:

 • πάροχους υπηρεσιών,
 • πράκτορες ή
 • ανεξάρτητους εργολάβους:
  • που μας βοηθούν να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας και
  • μας παρέχουν άλλες υπηρεσίες διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, εξυπηρέτησης πελατών, διατήρησης και ανάλυσης δεδομένων, επικοινωνίας πελατών εκ μέρους μας).

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι τρίτοι / ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από: να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικές δεσμεύσεις. Δημιουργούμε επίσης συμβόλαια με αυτά τα τρίτα μέρη τα οποία τους υποχρεώνουν: να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από το νόμο και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της τρέχουσας πολιτικής, τα ακόλουθα τρίτα μέρη, που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα σας:

 • Πάροχοι πληρωμών
 • Πρόληψη και καταστολή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της απάτης
 • Πάροχοι πλατφόρμας
 • Πάροχοι υπηρεσιών

Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που αυτή η μεταφορά δεδομένων είναι απαραίτητη, θα λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι:

 • τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, καθώς και εντός της Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ. και
 • σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και το εφαρμοστέο δίκαιο.

Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική για να καλύψουμε τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για το απόρρητό σας.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού της αποθήκευσης. Για όλους τους ακόλουθους λόγους: τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της σχέσης πελατείας. Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές παραλλαγές που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων απορρήτου σας (μπορείτε να λάβετε πληροφορίες στην ενότητα Ενημέρωση πληροφοριών).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες προσωπικές πληροφορίες μπορούν να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, νόμιμων συμφερόντων κλπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με:

 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Φορολογία
 • Αστικός νόμος
 • Ποινικό δίκαιο
 • Οποιαδήποτε άλλα νομικά ζητήματα

Δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σε οποιοδήποτε σημείο διατηρώντας ή επεξεργάζοντας τα δεδομένα σας διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα και μπορείτε να υποβάλετε τα κατάλληλα αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο asalika@otenet.gr:

Δικαίωμα:

 • Πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Αμφισβήτησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και πρέπει να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 • Περιορισμένης επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε έναν άλλο οργανισμό.
 • Ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή γραπτώς στο email asalika@otenet.gr, αλλά αυτό δεν ακυρώνει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης και βασίστηκε σε προηγούμενη συγκατάθεση.

Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα απαντήσουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή:

 • να ζητήσετε έγκριση,
 • μερική έγκριση μιας αίτησης,
 • απόρριψη αίτησης

Σε περίπτωση που η εταιρεία μας απορρίψει την αίτησή σας για τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Δεδομένων, θα σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους απόρριψής σας. Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία απευθείας στον ρυθμιστή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των άλλων ή είναι αδύνατο να εφαρμοστούν.

Ενημέρωση των προσωπικών σας πληροφοριών

Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο asalika@otenet.gr. Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, θα πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας για να λάβετε αντίγραφα αυτού. Θα πρέπει να δώσετε τις κατάλληλες πληροφορίες για την ταυτότητά σας και άλλες σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε το αίτημά σας. Πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τέτοια αιτήματα, εκτός εάν υπάρχει νόμιμος λόγος να μην διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

Ασφάλεια

Η προστασία των δεδομένων σας είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία μας και προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε όλα τα δυνατά μέσα διασφάλισης για:

 • την φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων,
 • τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή / και των πιθανών αλλαγών.

Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν:

 • στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση,
 • στην μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

Η ασφάλεια και ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και του λογαριασμού σας αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα και ακολουθώντας τις πιο προηγμένες μεθόδους προστασίας για τη διαφύλαξή τους. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία στιγμή για σκοπούς πέρα από εκείνους που απαιτούνται για:

 • την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας,
 • των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση σε αυτά, από την πλευρά μας, πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και ελέγχεται πλήρως.

Η εταιρεία μας ελέγχει τακτικά την σωστή λειτουργία των μηχανισμών ασφάλειας. Εφαρμόζουμε Πιστοποιητικό Ασφαλείας SSL που επικυρώνει τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούμε με σκοπό την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Χρησιμοποιούμε το πρότυπο SSL/TLS που κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη πριν αποσταλούν από τον υπολογιστή του όταν κάποιος χρήστης:

 • εγγράφεται,
 • συνδέεται,
 • πραγματοποιεί πληρωμές ή
 • μας αποστέλλει ευαίσθητες πληροφορίες.

Με αυτό το τρόπο, τα δεδομένα μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο από τους διακομιστές της NetGraphics.

Οι ιστοσελίδες στις οποίες ο χρήστης περιηγείται, κρυπτογραφούνται από τους διακομιστές της NetGraphics. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποκρυπτογραφούνται μόνο από τον υπολογιστή του χρήστη. Ενδεικτικά, σε περιηγητές όπως Chrome, Firefox ή Opera η κρυπτογράφηση που πραγματοποιείται είναι AES-256 bit. Οι διακομιστές μας δεν θα δεχθούν συνδέσεις από περιηγητές οι οποίοι δεν πληρούν την ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας της κρυπτογράφησης των 128 bit. Η ασφάλεια των σελίδων μπορεί να επαληθευτεί από την παρουσία του συμβόλου της κλειδαριάς (padlock) στον περιηγητή. Οι χρήστες Internet Explorer μπορούν με διπλό κλικ να επιλέξουν την επιλογή Ιδιότητες και να επιβεβαιώσουν ανάλογα τη χρήση του πρωτοκόλλου TLS.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει μια πιθανή ευπάθεια ασφάλειας σε οποιαδήποτε από τις σελίδες, υπηρεσίες / προϊόντα, στείλτε email στο asalika@otenet.gr με μια σύνοψή της, μαζί με το email στο οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP)

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, καταχωρείται η διεύθυνση IP της συσκευής σας και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η διεύθυνση IP είναι μια μοναδική διεύθυνση που χρησιμοποιούν οι συσκευές:

 • για να αναγνωρίζονται και
 • να επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα δίκτυο υπολογιστών.

Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε,
 • τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και
 • τη ζώνη ώρας.

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας και να εντοπίσουμε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις:

 • κακής χρήσης ή
 • παράνομων ενεργειών.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σου για να προσεγγίσουμε την τοποθεσία σας (σε επίπεδο πόλης). Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για συλλογή και επεξεργασία στατιστικών των χρηστών της ιστοσελίδας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Google για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική. Με αυτό τον τρόπο:

 • συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και
 • παρέχουμε παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο asalika@otenet.gr.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη. Τα cookies τα αποθηκεύει ο εξυπηρετητής ιστού – web server. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Πηγή: http://www.dpa.gr/

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας καλύτερη πιο εύκολη και ευχάριστη. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο αλλά και να μπορούμε να εξελιχτούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού μας.

Σχετικά Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως:

 • Για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics),
 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο (facebook, twitter, instagram, flickr, pinderest, google +, skype, linkedin, κλπ),
 • εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, vimeo, κλπ),
 • υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ),
 • ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Απενεργοποίηση Cookies

Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

Όροι χρήσης

Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) thess-apartments.gr or seaviewflats.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους:

 • ελληνικούς,
 • κοινοτικούς και
 • διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε:

 • αντιγραφή,
 • διανομή,
 • μεταφορά,
 • μεταποίηση,
 • μεταπώληση,
 • δημιουργία παράγωγης εργασίας ή
 • παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου.

Μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της thess-apartments.gr or seaviewflats.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται τυχόν:

 • αναπαραγωγή,
 • επανέκδοση,
 • φόρτωση,
 • ανακοίνωση,
 • διάδοση,
 • μετάδοση ή
 • οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με:

 • το νόμο,
 • τα χρηστά ήθη και
 • τους παρόντες όρους, και
 • να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Η ιστοσελίδες thess-apartments.gr και seaviewflats.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τους τόπου. Δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η ιστοσελίδες thess-apartments.gr και seaviewflats.gr διατηρούν το δικαίωμα να:

 • τροποποιούν,
 • προσθέτουν,
 • μεταβάλλουν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακούς τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τους τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τις ιστοσελίδες thess-apartments.gr και seaviewflats.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα των ιστοσελίδων thess-apartments.gr και seaviewflats.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων κατά την χρήση των υπηρεσιών των ιστοσελίδων thess-apartments.gr και seaviewflats.gr.